Muzeum Regionalne w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Data publikacji strony internetowej: 2016.12.22 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kilkiewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +59 822 44 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Regionalnego w Człuchowie mieści się przy ul. Kościelnej 8, 77-300 Człuchów. Do budynku prowadzi jedno wejście oraz jedno wyjście, jest to wyjście z wieży zamkowej. W budynku znajdują się trzy windy. Na dziedzińcu zamkowym znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest każdy z poziomów dawnego kościoła ewangelickiego, przejazd bramny oraz wieża zamkowa od wysokości 16 m. Wejście na taras widokowy nie jest możliwe dla osób na wózkach. W budynku nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu przy szatni oraz kasie Muzeum. Muzeum Regionalne w Człuchowie dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.